สารจากประธานบริษัท

   การพัฒนาของมนุษย์ที่ไม่หยุดยั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นการหวังผลทางด้านประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลก็ตาม ย่อมต้องมีบุคคล เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกเข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการพัฒนาจะประสบผลสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการมุ่งมั่นพัฒนาเฉพาะด้านที่ตรงตามศักยภาพเป็นสำคัญ

   กว่าสามทศวรรษกับความกระตือรือร้น ความทุ่มเทเพื่อการค้นหา และปรับปรุงวิธีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ อันทรงคุณค่าบนเส้นทางการผลิตเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อลดเวลาให้กับผู้ใช้และเพิ่มอายุการใช้งานให้กับเครื่องมือสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเที่ยงตรงสูง ตลอดจนเครื่องมือพิเศษตามสั่ง  ซึ่งมีการเติบโตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม จากยุคที่ยังขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนการผลิตในทุกด้าน สู่ยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม โดยที่เงื่อนไขของการแข่งขันก็ถูกเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นเดียวกันซึ่งไม่ใช้เรื่องง่ายที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้โดยปราศจากผลสำเร็จของงาน และไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญที่จะทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้แก่ทีมงานของเรา แต่เป็นเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงสาเหตุของปัญหาและความต้องการ แม้จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่สามารถบอกได้ถึงสาเหตุของปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริงของเขาก็ตาม เราให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อในแง่ของโอกาสและชื่อเสียงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการปฏิเสธการผลิตสินค้าใด ๆ ที่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานของ เอ.แอล.เค. อันจะส่งผลเสียหายต่อผู้บริโภคขั้นตอนสุดท้าย  สร้างสัมพันธภาพ และความร่วมมือที่ดีต่อลูกค้าและผู้ส่งมอบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

   บริษัท เอ.แอล.เค. พรีซิชั่น เวอร์ค (1976) จำกัด ในทศวรรษที่สี่กับการยกระดับความสามารถในด้านงานออกแบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าของเดิม  พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ตลอดจนงานบริการทางด้านเทคนิค เพื่อให้เครื่องมือของเรามีบทบาทอย่างแท้จริงแก่คู่ค้าและสังคม  ผมและครอบครัว เอ แอล เค พรีซิชั่นเวอร์ค ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีบทบาทต่อภารกิจและความสำเร็จของเราด้วยดีตลอดมา

"คุณภาพเหนือเงื่อนไข ไว้ใจได้เรื่องเวลา ราคาสมเหตุผล คนมีการพัฒนา"

ทศวรรษแห่งความสำเร็จ

2519  

ก้าวแรกของการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องมือเที่ยงตรงสูงตามสั่ง กับความท้าทายในเบื้องต้นของ คุณอนันต์ โสภัณอนัต์กิจ ด้วยงานผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับประกอบในชุดเครื่องฉายภาพยนต์แบบ 35 มม. ซึ่งต้องการความเที่ยงตรงสูงระดับ 0.01 มม.เพื่ออัตราการขยาย x 700 เท่า สำหรับความนิ่งของภาพที่ปรากฎบนจอ ขนาดกว้าง 25 เมตร มีความชัดเจนไม่สั่นไหว ด้วยกระบวนการผลิตแบบต้นทุนต่ำที่ใช้เพียงเครื่องกลึงแบบ MANUAL 2 เครื่อง กับอุปกรณ์พื้นฐานงานช่างผนวกกับความอุตสาหะและภูมิปัญญาที่ตนมีทดแทนการลงทุนเทคโนโลยีราคาสูงผลสำเร็จในยุคนั้นได้กลายเป็นแนวความคิดพื้นฐานสู่ความสำเร็จของ A.L.K. ต่อมา

2533

ย้ายสถานที่ประกอบการ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท เอ.แอล.เค. พรีซิชั่น เวอร์ค (1976) จำกัด ให้เหมาะกับทิศทางของธุรกิจที่มุ่งสู่งานเครื่องมือเที่ยงตรงสูงตามสั่ง โดยได้ขยายพื้นที่และเริ่มนำเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) มาใช้ในกระบวนการผลิตจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งเป็นการยกระบดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

2538

ได้รับการติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการรพัฒนาเทคโนโลยีกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดยทุกโครงการที่เราขอรับการส่งเสริม ได้รับการตอบรับและให้การสนับสนุนแก่เราด้วยดี ซึ่งเป็นการยกระบดับขีดความสามารถในกระบวนการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลยิ่งขึ้น

2540

ได้นำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2541 และต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ซึ่งนับเป็นบริษัทแรกในธุรกิจประเภทนี้ของประเทศ ที่ได้รับการรับรอง

2546

 ได้รับการคัดเลือกจากนำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรน์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ให้ A.L.K. เป็นบริษัทแรกที่มีการพัฒนาเป็นกรณีตัวอย่างและได้รับรางวัล "นักได่ระดับเทคโนโลยีดีเด่น" ในช่วงปีต่อมา

2547

จัดทำห้องสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในภายใต้ชื่อ "บริษัท เอ.แอล.เค แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จำกัด" เพื่อรองรับการยกระบบการผลิตเครื่องมือที่เที่ยงตรงสูง

2549

เพิ่มขอบข่ายการให้บริการ โดยรับออกแบบ ทดสอบ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในหมวดคมตัด หมวดเครื่องมือวัด และเครื่องมือสอบเทียบ รวมถึงหมวดอื่นๆ (จำเพาะรายการ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งเกี่ยวกับการสอบเทียบทางด้านมิติ จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้เปิดบริการสอบเทียบให้กับลูกค้า จากภายนอกด้วย ซึ่งเป็นการอ้างอิงความเทียบได้ถึงระดับสากล

2550


 

ประสบความสำเร็จในการผลิตและควบคุมความแม่นยำของผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ 1 µm :50 มม. ความเสถียร </=0.5 µm ต่อปี ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ทำได้ ได้รับรางวัล "BEST iTAP PARTNERSHIP AWARD" เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการ iTAP อย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์โครงการ และการอนุเคราะห์ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ iTAP หรือโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program)

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ...สู่ความสำเร็จ

เพราะเราตระหนักดีว่า "เราคือส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า" A.L.K. จึงมุ่งมั่นในการผลิต สินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดย

  • เลือกและใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงอยู่เสมอ
  • เลือกและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและส่งเสริมคนดีให้มีบทบาทสำคัญในบริษัท
  • ร่วมมือกับผู้ส่งมอบและลูกค้าในการพัฒนาขบวนการที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  • พัฒนาขบวนการสร้างผลิตภัณฑ์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์คุณภาพและเป้าหมายพร้อมทั้งข้อมูลที่มีอยู่ในระดับต่างๆ เพื่อการกำหนดพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาอย่างมีประสิทธผล

ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

        

บนเส้นทางที่ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและความสำเร้จร่วมกับลูกค้ากลายเป็นความผูกพันธ์ประดุจหุ้นส่วนและมิตรแท้ที่ต้องให้ความร่วมมือแก่กันเป็นพิเศษ เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้น คือ การวางรากฐาน แนวทางและโอกาศ สำหรับเพิ่มศักยภาพต่อภาคการผลิต และบริการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมความเป็นปึกแผ่นเพื่อความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นควบคู่กับการสร้างตราสินค้า "A.L.K." ให้มีชื่อเสียงกว้างขวางและโดดเด่นเฉพาะทางและให้เครื่องหมาย ALK 01 กลายเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเที่ยงตรง

  • เที่ยงตรงในด้วยการ "ออกแบบคุณภาพผลิตภัณฑ์" ตรงตามเงื่อนไขความต้องการ

  • เที่ยงตรงในด้าน "ราคา" เทียบกับเงื่อนไขคุณภาพและข้อตกลง

  • เที่ยงตรงในด้าน "เวลา" การผลิตเทียบกับเป้าหมาย

  • เที่ยงตรงในด้านของ "บริการ" เทียบกับความสามารถเข้าถึงสาเหตุของปัญหาและประสิทธิผลในการดำเนินการ

หมวดหมู่รอง