นโยบายคุณภาพ...สู่ความสำเร็จ

เพราะเราตระหนักดีว่า "เราคือส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า" A.L.K. จึงมุ่งมั่นในการผลิต สินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดย

  • เลือกและใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงอยู่เสมอ
  • เลือกและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและส่งเสริมคนดีให้มีบทบาทสำคัญในบริษัท
  • ร่วมมือกับผู้ส่งมอบและลูกค้าในการพัฒนาขบวนการที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  • พัฒนาขบวนการสร้างผลิตภัณฑ์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์คุณภาพและเป้าหมายพร้อมทั้งข้อมูลที่มีอยู่ในระดับต่างๆ เพื่อการกำหนดพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาอย่างมีประสิทธผล