การพัฒนาของมนุษย์ที่ไม่หยุดยั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นการหวังผลทางด้านประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลก็ตาม ย่อมต้องมีบุคคล เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกเข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการพัฒนาจะประสบผลสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการมุ่งมั่นพัฒนาเฉพาะด้านที่ตรงตามศักยภาพเป็นสำคัญ

   กว่าสามทศวรรษกับความกระตือรือร้น ความทุ่มเทเพื่อการค้นหา และปรับปรุงวิธีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ อันทรงคุณค่าบนเส้นทางการผลิตเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อลดเวลาให้กับผู้ใช้และเพิ่มอายุการใช้งานให้กับเครื่องมือสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเที่ยงตรงสูง ตลอดจนเครื่องมือพิเศษตามสั่ง  ซึ่งมีการเติบโตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม จากยุคที่ยังขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนการผลิตในทุกด้าน สู่ยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม โดยที่เงื่อนไขของการแข่งขันก็ถูกเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นเดียวกันซึ่งไม่ใช้เรื่องง่ายที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้โดยปราศจากผลสำเร็จของงาน และไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญที่จะทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้แก่ทีมงานของเรา แต่เป็นเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงสาเหตุของปัญหาและความต้องการ แม้จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่สามารถบอกได้ถึงสาเหตุของปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริงของเขาก็ตาม เราให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อในแง่ของโอกาสและชื่อเสียงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการปฏิเสธการผลิตสินค้าใด ๆ ที่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานของ เอ.แอล.เค. อันจะส่งผลเสียหายต่อผู้บริโภคขั้นตอนสุดท้าย  สร้างสัมพันธภาพ และความร่วมมือที่ดีต่อลูกค้าและผู้ส่งมอบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

   บริษัท เอ.แอล.เค. พรีซิชั่น เวอร์ค (1976) จำกัด ในทศวรรษที่สี่กับการยกระดับความสามารถในด้านงานออกแบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าของเดิม  พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ตลอดจนงานบริการทางด้านเทคนิค เพื่อให้เครื่องมือของเรามีบทบาทอย่างแท้จริงแก่คู่ค้าและสังคม  ผมและครอบครัว เอ แอล เค พรีซิชั่นเวอร์ค ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีบทบาทต่อภารกิจและความสำเร็จของเราด้วยดีตลอดมา

"คุณภาพเหนือเงื่อนไข ไว้ใจได้เรื่องเวลา ราคาสมเหตุผล คนมีการพัฒนา"