บุคลากรและสภาพแวดล้อมกับคุณภาพการทำงาน

        ด้วยตระหนักว่า "คุณภาพการทำงานที่ดี ต้องมาจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี" ALK จีงได้ทำการขยายและปรับปรุงสถานที่ทำงานทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการปฎิบัติงานได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบควบคุมฝุ่นและอุณหภูมิภายในโรงงาน รวมถึงการแยกกระบวนการผลิตสินค้าที่ต้องการความเที่ยงตรงเป็นพิเศษออกจากส่วนอื่น มีการจัดตกแต่งสวนบริเวณภายนอกอาคารเพื่อให้พนักงานได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายให้กับพนักงานและผู้พบเห็น บริษัทมีแนวคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด ถึงแม้จะสวนทางกับการควบคุมต้นทุนการผลิตก็ตาม แต่เราก็ยังเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้จะสามารถหาจุดสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ให้ได้

          การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ในด้านองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร ภายใต้ปรัชญาการบริหารบุคคลด้วยความโปร่งใสและการให้โอกาส มีการส่งทีมงานไปอบรมทั้งในและต่างประเทศให้ก้าวทันโลกของเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

          ตลอดจนการให้สวัสดิการต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น ซึ่งไม่เพียงส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคุณภาพของคนในสังคมไทยส่วนรวมอีกด้วย