คุณภาพเหนือเงื่อไข หัวใจของความสำเร็จ

          ในวงการอุตสาหกรรมผู้ผลิตส่วนใหญ่จะอ้างอิงแบบงาน (Drawing) ของลูกค้าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการปรังปรุงแก้ไขใดๆมาเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเสนอขายและยังใช้เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับอ้างอิงในกระบวนการผลิตการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จ

          สำหรับ ALK คุณภาพในนิยามของเรา จึงไม่ได้ตีกรอบจำเพาะให้อยู่ในเงื่อนไขข้อตกลงที่จับต้องได้เท่านั้น แต่หากรวมไปถึงจรรยาบรรณในอาชีพที่เราจะต้องปฎิบัติต่อลุกค้า และแม้กระทั่งบางเรื่องซึ่งเป็นเทคนิคที่ลูกค้าไม่รู้ หรือไม่สามารถสร้างข้อกำหนดได้ก็ตาม รวมถึงการถูกคาดหวังโดยลูกค้าต่อเครื่องมือ ที่ผลิตจากเรา และการวางตำแหน่งคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในระดับมาตรฐานสากลหรือโดยเทียบเท่าผู้ผลิตต้นกำเนิด (Origin) และในจำนวนนั้นกว่า 75% ของรายการ ซึ่งเป็นเครื่องมือสิ้นเปลืองถูกเรียกร้องคุณภาพเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ต้นกำเนิด (Origin) ฉะนั้น กระบวนการสืบหาข้อมูล และทบทวนเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้าในขั้นตอนต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น แบบงาน (Drawing) ที่รับเข้ามากว่า 90% ของจำนวนรายการต้องผ่านกระบวนการออกแบบ และปรับปรุงเพิ่มเติมข้อกำหนดทางด้านคุณภาพใหม่ให้มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้งาน หรืออยู่ในระดับมาตรฐานของ ALK ก่อนที่แบบงาน (Drawing) เหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เพื่ออ้างอิงในกระบวนการผลิต โดยการแปลงจากเงื่อนไขแผ่นกระดาษ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเหนือเงื่อนไขดังกล่าว