ด้วยมุมมองที่ว่า ลูกค้าคือหุ้นส่วนของเรา ขอบข่ายความรับผิดชอบของ A.L.K. คือผลสำเร็จในงานของลูกค้า และด้วยความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของความสำเร็จ ซึ่งได้จากการเตรียมงานที่ดี  เท่ากับเป้าหมายที่วางได้สำเร็จแล้วเกินครึ่ง เราจึงให้ความสำคัญต่อรายละเอียดจากพื้นฐาน แม้กระทั้งการย้อนรอยหรือสืบกลับยังต้นกำเนิด เพื่อให้รู้ถึงที่มาหรือให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและเพียงพอสำหรับนำไปสู่กระบวนการออกแบบและต่อยอดโดยการปรับปรุงข้อบกพร่องจากของเดิมให้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตด้วยการเลือก การใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ตอบสนองได้ดีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมต่อการผลิตและการตรวจสอบ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีในระดับต่าง ๆ ของ A.L.K. ซึ่งเราได้รวบรวมจากประสบการณ์ความสำเร็จที่ผ่านมา เพื่อนำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับลักษณะและประเภทของงาน โดยทีมงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านหรือจำเพาะหมวดสินค้า รวมถึงความรวดเร็วและแม่นยำในการค้นหาและสืบกลับได้จากฐานข้อมูลระบบระบบฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงรูปแบบการจัดการระบบการไหลของงานในสายการผลิต การลำดับความสำคัญก่อนหลังให้เกิดความเหมาะสม การบ่งชี้เพื่อให้รู้สถานะที่เป็นอยู่และการสืบกลับสู่ที่มาของงานด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งคิดค้นและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเฉพาะกับรูปแบบของ A.L.K. ด้วยเหตุผลดังกล่าว ย่อมเป็นเครื่องสะท้อนได้ถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างในหลักประกันโดยเรา

“สร้างคุณค่าให้กับผลงานคือเพิ่มคุณค่าแก่ตราสัญลักษณ์”

            ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือต้นน้ำที่มีส่วนสนับสนุนแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความเติบโต เพื่อสร้างผลผลิตสู่สังคมไทยกว่า 30 ปี โดยตระหนักถึงผลลัพธ์ของความสำเร็จในการประกอบการ ซึ่งมีพื้นฐานจากความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยเหตุผลดังกล่าวนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับ A.L.K. สู่ความเป็นเลิศอย่างมีเสถียรภาพในด้านการผลิตและบริการเครื่องมือเที่ยงตรงสูงตามสั่ง โดยรวมถึงการรักษาความเป็นเลิศไว้ด้วยหลักธรรมาภิบาล